Aiptasia tagetes

Phylum: 
Cnidaria
Class: 
Anthozoa
Order: 
Actiniaria
Family: 
Aiptasiidae
Genus: 
Aiptasia
Species: 
tagetes